ࡱ> g RpebjbjVVɴr<r<b1 lllll4h (N&t$vxxxxxx$I!l,"Nll4,,, ll,v,,JqwWFz*sJӁ0@tt+wlw,J, , 2: l wm 'Y f[ e N lwm!h?e020120149S sQNpSS 0lwm'Yf[NhVYT[wQƖ-N Ǒ-[e~R 0vw TUSMO :NNR:_[f[!hNhVYT[wQǑ-]\Ov{t ĉǑ-L:N cؚDёO(uHev 9hnc 0lwm'Yf[Ǒ-{tfLRl 0lwm!h?e020090113S I{eN|^y yr6R[ 0lwm'Yf[NhVYT[wQƖ-NǑ-[e~R 0 sNpSS ugqgbL0 DNlwm'Yf[NhVYT[wQƖ-NǑ-[e~R lwm'Yf[ 2012t^12g6e DN lwm'Yf[NhVYT[wQƖ-NǑ-[e~R ,{Nz ;` R ,{Nag :NR:_[f[!hNhVYT[wQǑ-]\Ov{t ĉǑ-L:N cؚDёO(uHev 9hnc 0lwm'Yf[Ǒ-{tfLRl 0lwm!h?e020090113S I{eN|^y yr6R[,g[e~R0 ,{Nag f[!hTUSMOO(uV[bNvNyDё0f[!h[cv{DёTTUSMOvNNSU\WёNST{|yxyv~9Ǒ-NhVYT[wQv GW(u,g[e~R0 ,{Nz Ɩ-NǑ-vV ,{ Nag O,g~R^[Lf[!hƖ-NǑ-vNhVYT[wQ:N 1 USSN Nk S^bhǑ-JTOo` 0,{2 >k cSO^FUb T [gDkI{Ny0 3 nx[SR$RvO^FU TUS0Y]lQ_S^Ǒ-Oo` N gO^FUb Tv SgqbhǑ- gsQ z^ [ N\N N[vO^FUSR$R v^TvQcO$ReN0&TR b$RO^FU1uDN{tY ,.02<DFLPRTX͹tdO;'h;Nbhu@CJ,OJPJQJaJ,o((hxhuB*CJOJPJaJo(phhxhuCJOJPJaJo(<jhxhuB*CJOJPJUaJmHnHo(phuhuOJPJhuOJPJo(huCJOJPJhuCJOJPJo('hV^huB*OJPJ\aJRo(ph+hV^hu@B*CJRPJ\aJRo(phhuB*OJPJph h\}huB*OJPJo(ph .02PTVX~}}udgdu $d0H$a$gdu$ .da$gdu$ da$gdu$ dxXD2a$gdu $da$gdu$ da$gdu$dG$^a$gdu$ )da$gdu $da$gdu 8 > @ d f  ̸sbNbN6.hZu]hu5CJKHOJPJQJ^JaJo('h;NbhuKHOJPJQJ^JaJ o(!huKHOJPJQJ^JaJ o((hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(huOJPJaJ o(!huCJ KHOJPJQJaJ o('hB0huCJ KHOJPJQJaJ o('hYM#huCJ KHOJPJQJaJ o(hYM#huOJPJaJ o(#hB0huCJOJPJQJaJo(&hYM#hu5@CJ,OJQJaJ,o(  H J Z s1d @&G$H$WD`1gd|y$d x@&G$H$YD2a$gd|y$dD1$@&G$H$a$gdugdu$d 1$@&G$H$a$gdud1$@&G$H$WD`gdu d1$@&G$H$gdudH$WD[$\$`gdudgdu   ( 6 F H J T V ` n | ʲʲooYFYF0F+h*ohuCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo((hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hMihuCJKHOJPJQJ^JaJo(.hMihu5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o((hu5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(hZu]h|yOJPJaJo(huOJPJo(h|yOJPJo( v  D F H J f h . z 龖ѩ~.h|yhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(%horCJKHOJPJQJ^JaJo((hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(1 D B 1d WD`1gd|y0d @&G$H$WD`0gd|y$d x@&G$H$YD2a$gd|y$d @&G$H$a$gd|y1d @&G$H$WD`1gd|y*:Drt|*28<fj @BH֒||||||||d.h"'(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h"'(huCJKHOJPJQJ^JaJo(.h|yhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hY9huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h@lhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(!HJLPVX\bv .HXbp "տjjjjR.h"'(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hRhuCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h"'(huCJKHOJPJQJ^JaJo(+hzhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+hWhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+h~!huCJKHOJPJQJ^JaJo((hu5CJKHOJPJQJ^JaJo("&:<Z^<Dt| "(Rhl髓{eeeeeeOeee+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+hRhuCJKHOJPJQJ^JaJo(.h"'(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hRhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h"'(huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo((h2]huCJKHOJPJQJ^JaJ+h2]huCJKHOJPJQJ^JaJo(<6t z0d @&G$H$WD`0gd|y1d @&G$H$WD`1gd|y$d x@&G$H$YD2a$gd|y$,d @&G$H$`,a$gd|y 0d WD`0gd|y,d @&G$H$`,gd|y+d @&G$H$`+gd|yDJ "$P`~@躧{{cNc{{c{{{{(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hwhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+h"'(huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(.hRhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(@dpJ` $<>n|04>ٮƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀƀ+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(.hwhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(hwhuCJOJPJaJo(*z&hX>Z6 R !V"" #z##$%H1d @&G$H$WD`1gd|y0d @&G$H$WD`0gd|y>FHP(4 ,^f|~  $ ( 2 4 T V \ ^ ! !b!t!!ҼҩҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖҖ+hhuCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(%h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(+hO4huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(.hkGhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(2!!!!&"0"<"D"X"Z"""""""" #### #$#(#X#\#f#v#z##########$$&$R$V$^$ְ֝օo+hK64huCJKHOJPJQJ^JaJo(.hkGhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(%h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(hnhuCJOJPJaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+^$`$$$$$$$$$*%j%%%%%%HVH\HHHHHHHHHHFINIPIRI&J(J*J.JFJHJJJJJJJJJJJJJJKK4K6K8KlK~KKKKKKKKK֨+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(+hhuCJKHOJPJQJ^JaJo(U+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(BO T(u7bNN_ go}YT\ONO^}YvO^FU-N [0/fNNNhVY S1u(u7bcP$RO^FU0Y gS[ gsQ\o(WO^FUۏL[0 4 bz$R\~0$R\~N,1uN[0vsQL#NT(u7bNh~b Npe:N N\N3NvUSpe0N[v X9hnc 0lwm'Yf[Ǒ-ċ[N[Sċ[N[^{tRlՋL 0lwm!h?e02011010S gbL0 5 $R0$R\~@b gbXTƖ-NNUSNO^FUR+RۏL$R0(W$R-N $RvNUONe N_2N$R gsQvvQNO^FUvb/gDe0NkI{Ny0 3 bz$R\~0 T,{ASkQag,{4 >k0 4 $R0$R\~@b gbXTNUSNegnO^FUۏL$R nx[gTbN0DN{tY~~~{T T0 ,{NASNag ǑSOSO'e_Ǒ-v DN{tY9hnc(u7b3u{vF-N.Y?e^Ǒ-Qhttp://www.zycg.gov.cn bnRvYTc[vOSO'FUc[v,g0WOSO'FUǏN[v SNSgqNǑ-ve_ Tc[vOSO'FUSQNQ NS_fO`vNk['irۏLR RSb'irvSň0Y‰/f&T[}Y WS0ĉNb0 ,{NAS]Nag f[!h[ck(WۏLv0%N͑ݏSĉ[ v^ gS~f[!h b͑'Y_c1YvǑ-;mR gCg#N gsQ\PbkǑ-0 ,{Nz D R ,{ NASag f[!hNhVYT[wQ[LRceǑ-vyvSgq,gRl~~[e0 ,{ NASNag ,g[e~R1uDN{tY#ʑ0 ,{ NASNag ,g[e~RS^KNeweL0 DN1 lwm'Yf[NhVYT[wQƖ-NǑ-3uUS ^S'ir Ty;Nb/gchpeϑ{USN (NCQ){~9 NCQ cPSFUST|5u݋ N[SN N Yl1234{~9TNCQ yv#N~{W[ T|5u݋000 00t^00g00e~9{t蕡[yba #N~{W[ t^00g00e DN2 lwm'Yf[USNegnǑ-NhVYT[wQ3uh ~9USMONCQ 'ir TyTLrO^FU TyT|NST|5u݋Ǒ-peϑ{USN{;`NĉNHNTNXN`NxNNNNNNNNO,O0OJOXOrOvOOOOOOOOOOѻѻ%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+hkGhuCJKHOJPJQJ^JaJo(.hkGhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(BOOOOO P PPPJPPP*Q2Q4QQQQQQQQQhRnRRRRRTSZS\S쾨־zezzPP֐P(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo((hHihuCJKHOJPJQJ^JaJ+hHihuCJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hkGhuCJKHOJPJQJ^JaJo(.hkGhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(RRTS,TU.V0VFVVVZWWWX`YYYY$ZRZ|Z0d @&G$H$WD`0gd|y$d @&G$H$a$gd|yd gd|y1d @&G$H$WD`1gd|y$d x@&G$H$YD2a$gd|y\S^SSSTT,TnTrTTTlUUUUUUU"V.V0VPVZV^V`VdVhVxV|VVVҿҿҩҩiiQҿҿҿҿ.h 2hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hwhuCJKHOJPJQJ^JaJo(.hwhu5CJKHOJPJQJ^JaJo(#h88huCJKHOJPJaJo(+h88huCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(VVVVVVVVVVVVVVZW\W^W`WxWWWWWWWWWXXXXXXXYYY$Y*Y8Y`YjYYYYYYYYYZ쭕֕ր(hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(.h9hu5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hhuCJKHOJPJQJ^JaJo(%huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(%h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(2ZZ Z$Z.Z[@[B[D[F[H[J[$dp$Ifa$gdJ J[L[kd$$Ifl4 ִ!&26Wx? 07  4 laf4ytJ L[P[R[T[V[X[Z[\[^[$dp$Ifa$gdJ ^[`[kd$$Ifl4 ִ!&26Wx? 07  4 laf4ytJ `[d[f[h[j[l[n[p[r[$dp$Ifa$gdJ r[t[kd$$Ifl4 ִ!&26Wx? 07  4 laf4ytJ t[[[[[[[[[[[[F\oooo$dp$1$Ifa$gdJ dp$IfgdJ fkd$$Ifl4u67074 laf4ytJ d $IfgdJ F\H\J\R\T\~\\\\}uuj[OF $IfgdJ $$Ifa$gdJ $d ]a$gd|y $d a$gd|yd gd|yd gduykdT$$Ifl4068074 laf4ytJ P\R\T\\\h\v\~\\\\\\\\ ] ]d]z]|]~]]]]]]]]Ǵ{eUPUPUPUCUPUeUeUCUh|yCJOJPJaJo( h|yo(hph|yCJOJPJaJo(+hph|yCJKHOJPJQJ^JaJo(%h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(h|y5CJ$OJPJ\aJ$o(%hMih|y5CJ$OJPJ\aJ$o(%hdh|y5CJ$OJPJ\aJ$o('h9;h|yKHOJPJQJ^JaJ o(!h|yKHOJPJQJ^JaJ o(\\\\\\\\vjjjj[j$dH$Ifa$gdJ $$Ifa$gdJ kd$$Ifl0 !, t0644 lapytJ \\kd$$IflQֈ8 BnT!,l t0644 lap<ytJ \\\\\\\ $$Ifa$gdJ \\kd$$Iflֈ8 BnT!,l t0644 lap<ytJ \ ] ]f]h]j]l]n]p]r]t]v]x]z]|]yyyyyyyyyyyy d$IfgdJ pkd$$Ifl*!+" t0644 lap ytJ $IfgdJ |]~]]]]]]]]]]yyyyyyyy $IfgdJ d$IfgdJ pkd $$Ifl!+" t0644 lap ytJ ]] ^^^l^^^ d $IfgdJ pkd $$Iflw!+" t0644 lap ytJ ]]^>^N^l^^^^^^^^^^^^_"_2_P____________________```ݾy!h|yCJKHOJPJQJ^Jo(hZu]h|yCJOJPJo('h _h|yCJKHOJPJQJ^Jo("huCJKHOJPJQJ^JaJhCJOJPJaJo("hph|y>*CJOJPJaJo(h|yCJOJPJaJo(hph|yCJOJPJaJo( h|yo(*^^^^^P___ d $IfgdJ pkd( $$Ifl[!+" t0644 lap ytJ __________ $IfgdJ pkd $$Ifl_!+" t0644 lap ytJ __````badapaFbxxxxphVd @&G$H$WD`gd|yd gd|ydgd|y dHWD`gd|ydHgd|ypkd4 $$Iflm!+" t0644 lap ytJ `````^abadadddd dRdTdVddҿ}gb]K?/h$#4h#KCJOJPJaJo(h$#4h#KOJPJo(#h$#4h#KOJPJQJ^JaJ o( h#Ko( huo(+h9huCJKHOJPJQJ^JaJo(+h9h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(+hwh|yCJKHOJPJQJ^JaJo(+hZu]h|yCJKHOJPJQJ^JaJo(%h|yCJKHOJPJQJ^JaJo('h _h|yCJKHOJPJQJ^Jo(h|yCJOJPJo(h _h|yCJOJPJo(Fbbjcdd d dddddddddd d"d$d&d(d*d,d.d0d2d4dgdud gd|yd @&G$H$WD`gd|y4d6d8d:dd@dBdDdFdHdJdLdNdPdRdTdd ee$$d &d (dN P RWD2`gd#K!d$d &d (dN P Rgd#K d]gd#Kgduddddddddde e eeeeeee e$e&e(e*e,e.e:ee@eBeFeJeLeƽ||o|k]h LU0JB*CJo(phh LUhor0JCJmHnHujh LU0JCJUh LU0JCJh LU0JCJo(h#h}%FhJ jhJ UhLh#KCJOJPJaJo(h#KCJPJo(hzh#KCJPJo(hzh#KCJOJPJaJo(h$#4h#KCJOJPJaJo(h#KCJOJPJaJo( eeeeee"e$e&e(eFeHeJehejelene hh]h`hgdN"#-;+&#$+DegdN hh]h`hgduT-;&#$+DOgdN &dPgdT3LeNePe\e^e`ebedehelenepe¾hLh#KCJOJPJaJo(hJ h LUh LU0JB*CJo(ph"hor0JB*CJmHnHphu jh LU0JB*CJUphh LU0JB*CJph nepe$$d &d (dN P RWD2`gd#K@&P 0pf1/R :p'T. A!4"#$%S C&P 0pf10/R :puA .!"#4$%S @&P 0pf1/R :p|y. A!4"#$%S $$If!vh#v#vW#v#v#vx#v#v? #v:V l07,55W555x55? 54ytJ $$If!vh#v#vW#v#v#vx#v#v? #v:V l4 07,55W555x55? 5/ 4f4ytJ $$If!vh#v#vW#v#v#vx#v#v? #v:V l4 07,55W555x55? 5/ 4f4ytJ $$If!vh#v#vW#v#v#vx#v#v? #v:V l4 07,55W555x55? 5/ 4f4ytJ $$If!vh#v#vW#v#v#vx#v#v? #v:V l4 07,55W555x55? 5/ 4f4ytJ $$If!vh#v7:V l4u07,574f4ytJ $$If!vh#v8#v:V l4075854f4ytJ $$If!vh#v, #v:V l t065, 5pytJ $$If!vh#v#v#v#v,#v#vl:V lQ t06,5555,55lp<ytJ $$If!vh#v#v#v#v,#v#vl:V l t06,5555,55lp<ytJ $$If!vh#v,":V l* t065+"p ytJ $$If!vh#v,":V l t065+"p ytJ $$If!vh#v,":V lw t065+"p ytJ $$If!vh#v,":V l[ t065+"p ytJ $$If!vh#v,":V l_ t065+"p ytJ $$If!vh#v,":V lm t065+"p ytJ b# 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHF`F cke $1$a$CJ KH_HmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOFi@F nfh@R> u w$ 9r &dG$a$CJ<R@b< ckee,g)ۏ 2 X`XCJPJ>S@r> ckee,g)ۏ 3Xd`XPJ.B@. ckee,g$a$5.Z@. ~e,g CJOJQJ *U`* c >*B*ph2V`2 ]vc >*B* phT^@T }nf(Qz)$dd1$[$\$a$CJKHOJQJaJ"W`" }p5\.@. ,ryblFhe,gCJaJFOF 8ChardhG$WD` CJPJaJVOV /union $dd1$[$\$a$CJKHOJQJ^JaJff m^Qo!> ] ckee,g)ۏ CharCJ KHOJPJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vxjm)ʬuWLfdݮ+5_4csj-V?k3rm}gz gs嚋7xwsȈR W*)|jȫKXͫ dXIBF؇bnh ( *'vɗ3KZjz'c*_=}<9ݻw~]8^~_o?xYýg~^G}J0Emh=Ԅ Ξa>s$-, Oɠ=Hp Ua/ UO d*:(.fTU/!9$V[|hrvs-iUt. 6ڪ4Cebs)bMjBekp um,fd$͑{6GUVf~b#Vb@qTTW.ޛd)i@vdq9Y^X7{2%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK)@?71oggo`:fղekp£2֌Nj8ǰD CB?81e>nEeU}H]dm1iQ6褣֧ B 0000000000000003 H"@>!^$KO\SVZZP\]`dLepe!"#45789;GOSVX zHR|Z"[$[6[8[J[L[^[`[r[t[F\\\\\\|]]^__Fb4denepe 36:<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRTUWY!(*3!! p0e0e   5% 8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||@H 0( ( B BD>?"?B S ?("teN~4Y:gsQNW[t^N^S#"& "#&',>?IPQ  %(+,17glpqtu!%-.3:]au %&Cw 2Oopsvx 9?Oz "&+,35GK[d(KNP  8 ^ _ c g , 7 ] g  ` d i , . e y  ! " . D Z ^ c | CW!/JNlvz{}6789E[quy&2} ^r!Dquw<?IN013vx&8JX AH^ #24:@DHJLNRXajl "*,5=FJS`p/013@AJSV]qu#13MO8:@BCEIK)*,-.1[^bdeghjkmnpq01EF;?67 " % d h }56bdeghjkmnss3ss333333333s ^~2XjS/Jbdeghjkmnpr|"#$%^_`abbdeeghjkmnp"Y\ĐWZj vvy`Sz,Tx4LQW`pк) Cv*vZ*֐O ,X^6A Qm}9ά d`@fVOF ZHvv!IPzvJLLBʠOCLd&Vp,SBm QUfVrvOqW\2XX&^bҹNDKfFwf&P 3fl ?nvvWp@/sqOu.>n|-,g}8V q ^ `qo(,{ag \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH. P^`Po(,{z \^`\hH) D\D^D`\hH. \^`\hH. \ ^ `\hH) 0 \0 ^0 `\hH. \ ^ `\hH. x\x^x`\hH) \^`\hH. 0 0 ^0 ` o(0 \ ^ `\)<\<^<`\.\^`\.\^`\)(\(^(`\.\^`\.p\p^p`\)\^`\. P0P^P`0o(0\^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\.hh^h`o(^`o(.0^`0o(..$ 0$ ^$ `0o(...  ^ `o( .... ^`o( ..... H`H^H``o( ...... d`d^d``o(....... ^`o(........ 0^`0o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\. ZPZ^Z`PCJaJo(,{agDD^D`o(0p0p^p`0o( '\^`\CJaJo(hH() \ ^ `\hH) 0 \0 ^0 `\hH. \ ^ `\hH. x\x^x`\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 tt^t`o(0^`o(0 (\(^(`\hH) \^`\hH. p\p^p`\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. \ \\ ^\ `\hH. \^`\hH) \^`\hH. 0^`0o(0H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\. 0 0 ^0 ` o(0 \ ^ `\)<\<^<`\.\^`\.\^`\)(\(^(`\.\^`\.p\p^p`\)\^`\.^`o(. \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH. ^` o(0W^`W) P^`Po(,{z \^`\hH) D\D^D`\hH. \^`\hH. \ ^ `\hH) 0 \0 ^0 `\hH. \ ^ `\hH. x\x^x`\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH. P0P^P`0o(0\^`\)l\l^l`\. \ ^ `\. \ ^ `\)X \X ^X `\. \ ^ `\.\^`\)D\D^D`\. U0U^U`0o(0\^`\)q\q^q`\. \ ^ `\. \ ^ `\)] \] ^] `\.\^`\.\^`\)I\I^I`\. 0^`0o(sH 088^8`o(0 \^`\hH. p\p^p`\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. \ \\ ^\ `\hH. \^`\hH) \^`\hH.TT^T`o(04\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\.h\h^h`\. \ ^ `\)\^`\.\^`\.H\H^H`\)\^`\.\^`\.4\4^4`\) \ ^ `\.| \| ^| `\. \ ^ `\)\^`\. \^`\hH. (\^(`\hH) \^`\hH. p\^p`\hH. \^ `\hH) \^ `\hH. \ \^\ `\hH. \^`\hH) \^`\hH. \^`\hH. H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.  ^ ` o(0| \| ^| `\) \ ^ `\.\^`\.h\h^h`\) \ ^ `\.\^`\.T\T^T`\)\^`\.^`o(. \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH.P0P^P`0o(0 \^`\hH) l\l^l`\hH. \ ^ `\hH. \ ^ `\hH) X \X ^X `\hH. \ ^ `\hH. \^`\hH) D\D^D`\hH.W^`W. P^`Po(,{z \^`\hH) D\D^D`\hH. \^`\hH. \ ^ `\hH) 0 \0 ^0 `\hH. \ ^ `\hH. x\x^x`\hH) \^`\hH.^`o(0 d\d^d`\hH) \^`\hH. \^`\hH. P \P ^P `\hH) \ ^ `\hH. \ ^ `\hH. <\<^<`\hH) \^`\hH. 0^`0o(0 H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.^`o(0 (\(^(`\hH) \^`\hH. p\p^p`\hH. \ ^ `\hH) \ ^ `\hH. \ \\ ^\ `\hH. \^`\hH) \^`\hH. \^`\hH. H\H^H`\hH) \^`\hH. \^`\hH. 4\4^4`\hH) \ ^ `\hH. | \| ^| `\hH. \ ^ `\hH) \^`\hH.\^`\o(0"OF3flQUOCLJLL^6Vpym}9^b`@z,TZ*,g}v*ZH) vOqWZj ?nY\>n|XXp,SOu ,WpLQS>wfDKf!I/sq""L    !    /    J!RlF`   <:o    d    }    pfv        E    B    |;^     c;                 n    pfv                M(         *)\Z<tj}^2]_gc#cEhal03>{Mi6 J e $ LR {Y  ( q zu L{ -VEI_.n>\nY-4!@+lNfE9xR@w^[Rm-k~W~;z>/K; %vB z sE _"+t"#S# $ %O&P&2(d(G(1)d*)\E)MU)q* w*O;+t+QP,/,/71m1&,2IU282R35k5~?6q6nY8 97J9G:_:u:k;MG<nR<pU<,=C=Q= >>>><>Q>O$@B@j@l@|@;ABC=D?DE EF}%F,F.HX{H@~H.IcXIA8JtJK#K/M@N[`Nh]OCPfP_EQmQSXS[S(fSgS'TzNTSTUT/U LU"AVHVW]D_k =_"sPT3e ry'rTy{2c[BpwSn7$\vx8!k),Qj*,&-o/M>F~Z,={ 3&l#Kjy Hz{i ? B6Wb qOXud} or|s 0@RN k5t5\}CRw-V%2Z Fa(+6EIF[QG'Wb=hNB'5^nPs38\`2Ft&K{;G5*:HA.>/D2lMOa}mghRV^bd fieldCopyNumfieldSecreteDegfieldSecreteLenfieldUrgencyDeg0000001~[&Nt^yr %`@aaaa@{PPHUnknown G* Times New Roman5Symbol3. * Arial;5 N[_GB23121NSe-N[=_o{h[eckSO7eck\h[{SO;[SOSimSun;ўSOSimHei?= * Courier NewA$BCambria Math! h)d g;d g8d g b5b5!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42SSP} 3qHX?]2! xx )C:\PROGRAM FILES\CNIS\V[L?e:gsQlQeQ!jg\lQe.dot0000001fn!hRyfNy"              ! Oh+'0l  ( 4 @LT\d0000001fn У10Microsoft Office Word@`4<@ÁF@vRiD@b Fb՜.+,0 X`t| ˵5S  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FaFData [1TablecuWordDocumentɴSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q